*Huỳnh Tuyền: bệnh nặng nguy hiểm. Tam kheo: Đau mắt, đề phòng tai nạn chân tay. Ngũ Mộ: Hao tài. Thiên Tinh: Kiện tụng, lao tù. Toán Tận: Gặp nạn bất ngờ. Thiên La: Bệnh tật. Địa Võng: Nhiều chuyện buồn. Diêm Vương: Không tốt với phụ nữ, nhất là khi sinh đẻ, có thể mất mạng. Bài thơ đoán hạn kiết hung Huỳnh Tuyền hạn ấy năng thay  Dẫu…