Chúng ta hãy tưởng tượng các gò trên lòng bàn tay như sau. Để thể hiện các hiện tượng tự nhiên hay xã hội của một quốc gia, một vùng lãnh thổ hay toàn bộ bề mặt trái đất người ta dùng bản đồ. Có hai loại bản đồ: Thứ nhất là bản đồ tự…