Thái cực là gì? Thái cực là cái ban đầu, có thể hóa thành vạn vật, cũng có thể thành vô cùng. Thái Cực ban đầu chính là sự hỗn hợp của tất cả các sự vật tương đối gồm thiên địa, Càn Khôn, cương nhu, âm dương và có lý khí, có thể liên tục…