Lý tính 9 sao (cửu diệu) La Hầu:Sao chủ mồm miệng,cửa quan,tai mắt,máu huyết sản nạn buồn rầu. Thổ Tú:Sao chủ tiểu nhân,xuất hành không thuận,nhà cửa không vui,chăn nuôi thua lỗ. Thủy Diệu:Sao chủ Tài,Lộc,Hỷ.Chỉ phòng việc đi sông nước và điều ăn tiếng nói. Thái Bạch:Sao chủ tán tiền của,tiểu nhân,quan phụng,bệnh nội…