Việc đề xuất và diễn biến của quan niệm âm dương là một quá trình không ngừng hoàn thiện. Trong đó, khái niệm âm dương ra đời sớm nhất vào cuối đời Ân Thương cũng đã thấy ghi chép trong văn tự, học thuyết này được thịnh hành ở thời Xuân thu Chiến quốc, sau…