Hào là gì? và Quái là gì? trong kinh dịch? Để Tử Vi Mệnh giúp các bạn giải đáp mọi thắc mắc về Hào và Quái ở dưới đây. Tìm hiểu về Quái Quái được nói trong Kinh dịch là hiện tượng trong vũ trụ.”Quái” có nghĩa là treo lên, là một loại hiện tượng trên…