Bát quái là gì? Bát quái có ý nghĩa gì trong kinh dịch và trong bát quái gồm những quẻ nào? Cùng khám phá xem về Bát quái trong kinh dịch, chu dịch dự đoán học. Bát Quái gồm có 8 quẻ như sau bao gồm: Quẻ Càn, Quẻ Khôn, Quẻ Đoài, Quẻ Cấn, Quẻ Khảm, Quẻ Ly,…