Bản đồ hình vuông của 64 quẻ chỉ dất, là bản đồ ngược lại của thứ tự 64 quẻ trong Tiên Thiên Bát Quái, do 4 tầng tạo thành, ở giữa là Tốn, Chấn, Hằng, Ích làm thành tầng thứ nhất. 12 quẻ bên ngoài lấy Khảm, Ly, Vị tế, Ký tế làm tầng thứ 2,…