Đặt tên theo địa danh, thường là lấy nơi sinh, quê quán cha mẹ, nơi sinh sống hay nơi gặp nhau của cha mẹ để đặt tên. Cách đặt tên này thường biểu thị sự hoài niệm của mọi người với sự vật cũ, ngoài ra chẳng có hàm nghĩa gì khác. Đôi khi dùng…