Cách đặt tên này cũng có thể liên kết anh chị em trong gia đình, tạo ra sự hoà thuận, phát triển. Trong thực tế từ hàng năm trước cách đặt tên này đã được nghiên cứu Sử dụng.Cách đặt tên này có mấy hình thức sau Thứ nhất là theo thứ tự sinh ra,…