Thái cực là gì? Thái cực là cái ban đầu, có thể hóa thành vạn vật, cũng có thể thành vô cùng. Thái Cực ban đầu chính là sự hỗn hợp của tất cả các sự vật tương đối gồm thiên địa, Càn Khôn, cương nhu, âm dương và có lý khí, có thể liên tục phân chia làm hai. Nhưng dù được phân chia làm hai bao nhiêu lần thì các phần tử của nó mãi là thái cực, cũng chính là duy nhất.
Kết quả hình ảnh cho thái cực
Thái Cực bao gồm: Trời đất, Càn khôn, Cương nhu, Âm dương, Lý khíThái cực là đại biểu cho nguồn gốc, bao hàm tất cả, có thể mãi mãi phân thành hai cực, cứ như vậy cho đến vô cùng.
Thái Cực là gì?
Thái cực cũng sinh trưởng giống như cây cối, rể là thái cực, kết thành quả chính là thái cực vô hạn.

Đồng thời Thái Cực cũng chính là cái đạo của vạn vật trời đất. Trên trời là thiên lý, dưới đất là địa lý, trong vạn vật là vật lý, trong con người là nhân lý. Mỗi một luân hồi lại có cái lý của nó. Làm người, nên trọn cái lý làm người (Hợp đức cùng trời đất; hợp ánh sáng cùng mặt trời, mặt trăng; hợp thứ tự cùng tứ thời (xuân, hạ, thu, đông); hợp cát hung cùng với quỷ thần”). Đây chính là “cùng lý tận tính là đạt tới mệnh”, để có thể đạt đến thiên mệnh mà quay trở về với thái cực (tức đạo) của vũ trụ.

Kinh dịch toàn tập
Bản quyền Tử Vi Mệnh
Copyright @TuViMenh.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *