Học thuyết ngũ hành cho rằng, tất cả sự vật trên thế giới đều do sự vận động biến hóa của 5 vật chất cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo nên, thế giới thỉ là một trạng thái vận động tương sinh tương khắc của ngũ hành mà thôi.
Ngũ hành sinh khắc
Ngũ hành bao gồm:Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương sinh & tương khắc lẫn nhau, tạo nên sự đối lập cũng như hòa hợp

Quan hệ tương sinh của Ngũ hành:

  • Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
  • Cách nhớ: Nước nuôi dưỡng cây (Thủy sinh mộc), Cây cháy tạo thành lửa (Mộc sinh hỏa), Lửa sau khi đốt cây thành tro (Hỏa sinh thổ), trong đất có khoáng sản (Thổ sinh Kim), Kim luyện chế tan chảy thành dạng nước (Kim sinh thủy).

Kết quả hình ảnh cho ngũ hành

Quan hệ tương khắc của Ngũ hành:

  • Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
  • Cách nhớ: Dao chặt cây (Kim khắc Mộc), Cây đâm rể qua mặt đất, hút dưỡng khí của đất (Mộc khắc Thổ), Đất có thể chặn nước làm đê đập (Thổ khắc Thủy), Nước có thể dập lửa (Thủy khắc Hỏa), lửa có thể làm tan chảy kim loại (Hỏa khắc Kim).

Hưu vượng bốn mùa:

  • Vượng tướng hưu tù tử ở nguyệt lệnh: Tương đồng với nguyệt lệnh là vượng. Được nguyệt lệnh sinh là tướng. Sinh nguyệt lệnh là hưu. Khắc nguyệt lệnh là tù.Bị nguyệt lệnh khắc là tử.
  • Mùa xuân có Mộc vượng, Hỏa tướng, Thủy hưu, Kim tù, Thổ tử
  • Mùa hạ có Hỏa vượng, Thổ tướng, Thổ hưu, Hỏa tù, Kim tử
  • Mùa thu có Kim vượng, Thủy tướng, Thổ hưu, Hỏa tù, Mộc tử
  • Mùa đông đó Thủy vượng, Mộc tướng, Kim hưu, Thổ tù, Hỏa tử
  • Tứ quý có Thổ vượng, Kim tướng, Hỏa hưu, Mộc tù, Thủy tử.

Sự đối lập giữa Ngũ hành và trời

Ngũ hành sinh khắc

*Số sinh thành tức là số sinh và số thành, số sinh là chỉ số của sinh vật, số thành tức là số thành vật. Số của ngũ hành đại biểu cho khí của trời đất, số của trời là dương, số của đất là âm, âm dương hóa sinh thành vạn vật.

Kết luận về Ngũ hành sinh khắc

Những thông tin về ngũ hành tương sinh, tương khắc là những nội dung cơ bản nhất trong tử vi, tướng số, phong thủy.Các bạn hãy học kỹ và nhớ kỹ về những nội dung này để có những ứng dụng chính xác và đúng đặt trong việc gieo quẻ, xem bói, xem tướng, gieo quẻ và phong thủy sau này nhé
Hình ảnh có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *